Volgens die Grondwet van BJV, word die Honorus Signum as volg beskryf: ‘n Ere-toekenning wat bekend sal staan as die “Honorus Signum” toekenning kan toegeken word deur die Uitvoerende Bestuur aan ‘n lid wie: 21.1 Vir ‘n ononderbroke tydperk van 5 (VYF) jaar ‘n volopbetaalde lid van die Vereniging was en uitsonderlike voortreflike en onbaatsugtige diens aan die Vereniging in die besonder of die jagsport in die algemeen gelewer het, of; 21.2 Vir 'n tydperk van minstens 10 (TIEN) jaar onafgebroke op 'n Bestuur en/of die Advieskomitee gedien het.