GRONDWET VAN DIE BOSVELD JAGTERS- EN WILDBEWARINGSVERENIGING

Goedgekeur:Algemene Jaarvergadering 29 Oktober 2011

 

 

1.         AANHEF:

           

In nederigheid erken ons God Drie-enig as Skepper en Heerser oor die Heelal en stel ons onsself as lede van die Bosveld Jagters- en Wildbewaringsvereniging ondergeskik aan Sy Oppergesag..

 

2.         NAAM:

           

            Die naam van die Vereniging is Bosveld Jagters- en Wildbewaringsvereniging, hierna

gerieflikheidshalwe na verwys as “die Vereniging”.

 

3.         REGSPERSOONLIKHEID:

 

            Die Vereniging en takkeword hiermee met Regspersoonlikheid bekleë, en sal, ten spyte van enige verandering van sy lede of sy Uitvoerende Bestuur as ‘n Vereniging met ‘n eie Regspersoonlikheid funksioneer.  Die Vereniging sal in eie naam en onafhanklik van sy lede, bates besit, laste en verpligtinge aangaan en ooreenkomste en kontrakte sluit.  Die vereniging sal ook in eie naam en onafhanklik van sy lede regsgedinge aangaan of teenstaan of gedagvaar word.  Die Takke sal verantwoordelik wees vir hulle eie huur en ander kontrakte wat geteken word. 

 

4.         Die HOOFKWARTIER van die vereniging is te PIETERSBURG / POLOKWANE

 

5.         DOELSTELLINGE:

 

5.1         Om kennis op te doen van die wild- en natuurlewe.

 

5.2         Om met ander organisasies en instansies saam te werk wat dieselfde, en soortegelyke doelwitte nastreef as hierdie Vereniging en in die algemeen alles te doen wat bevorderlik is vir die bewaring, beskerming, aanvulling en volhoubare benutting van die wild- en natuurlewe in die algemeen.

 

5.3         Om die jag van wild op selektiewe, oordeelkundige en etiese wyse in die algemeen te bevorder en niks te doen of toe te laat wat strydig is met enige landswet, of ordonansie met betrekking tot wildbewaring en natuurlewe in die algemeen nie.

 

5.4         Die Vereniging is ‘n nie-wins Organisasie.

 

5.5         Die Vereniging is ‘n nie-politieke Organisasie en het geen politieke affiliasie nie.

 

5.6       Om ons kultuurerfenis van jag- en jagwapens te behou en enige bedreiging daarteen ten sterkste teen te staan.  Om hierdie kultuur van jag- en jagwapens aktief uit te leef, te bevorder en uit te brei, veral onder die jeug.  Om deel te wees, volgens keuse, van enige verteenwoordigende verkose liggaam, organisasie of vereniging wat op ‘n geko-ordineerde wyse hierdie jag- en jagwapenkultuur beskerm en uitdra.

 

6.         LIDMAATSKAP:

 

6.1         Lidmaatskap word in sewe groepe verdeel:

 

6.1.1     Gewone lidmaatskap

6.1.2     Erelidmaatskap

6.1.3     Junior lidmaatskap

6.1.4     Studente lidmaatskap

6.1.5     Lewenslange lidmaatskap

6.1.6     Gesinslidmaatskap

6.1.7     Toegewyde lidmaatskap.

 

6.2     Gewone lidmaatskap word toegeken aan alle persone wat teenwoordig was by die stigting van hierdie Vereniging.  Alle ander persone wat lede van die Vereniging wil word moet daarom aansoek doen op die voorgeskrewe vorm en aanbeveel word deur twee bestaande lede.  Sodanige aansoekers se aansoek sal voorts onderhewig wees aan goedkeuring deur ‘n Takbestuur en sal sodanige bestuur geen redes hoef te verstrek indien sodanige aansoek geweier word nie.  Bestaande lede se lidmaatskap word jaarliks hernu na betaling van die voorgeskrewe ledegeld.

 

6.3     Erelidmaatskap kan toegeken word deur die Algemene Jaarvergadering van die Vereniging op aanbeveling van die Uitvoerende Bestuur, aan enige persoon wie voortreflike diens gelewer het aan die Vereniging in die besonder of ter bevordering van enige doelstelling van die Vereniging in die algemeen.  Erelede geniet volle stemreg maar hoef geen jaargelde te betaal nie.  Gesinslede van Erelede sal ook nie jaargelde betaal nie.  Sodanige Erelidmaatskap sal lewenslank toegeken word maar mag be-ëindig word deur die Algemene Jaarvergadering op aanbeveling van die Uitvoerende Bestuur, indien sodanige Erelid hom gedra op ‘n wyse wat die toekenning nie waardig is nie.

 

6.4     Junior lidmaatskap word toegeken aan lede van die vereniging wie jonger is as 18 jaar, en word junior lidmaatskap behou tot die einde van die betrokke finansiële jaar van die vereniging waarin sodanige juniorlid die ouderdom van 18 jaar bereik, alhoewel so ‘n juniorlid steeds as junior aan die betrokke jaar se trofeekompetisie mag deelneem.  Persone wie aansoek wil doen vir juniorlidmaatskap volg dieselfde prosedure soos vir gewone lidmaatskap ofskoon die toetredeingsgelde en jaargelde mag verskil.  ‘n Juniorlid sal egter nie oor stemreg beskik nie, en ook nie verkiesbaar wees vir enige amp nie.

 

6.5     Studente Lidmaatskap word toegeken aan studente van 18 tot 24 jaar met lewering van bewyse van inskrywing.  Studente se jaargede is dieselfde as Juniors maar sulke studente sal stemreg hê en sal verkiesbaar wees vir bestuursposte in die vereniging.

 

6.6     Lewenslange lidmaatskap word beperk tot reeds toegekende lewenslange lidmaatskap.

 

6.7     Gesinslidmaatskap bestaan uit ‘n primêre lid, sy/haar gade en hul kinders wat 24 jaar en jonger is en finansieël afhanklik van die primêre lid is.  Slegs die premêre lid sal korrespondensie ontvang.  Alle gesinslede ouer as 18 jaar sal dieselfde voorregte geniet en dieselfde stemreg hê as gewone lede, terwyl alle gesinslede jonger as 18 jaar dieselfde vooregte geniet as Junior lede, en sal ook nie oor stemreg beskik nie en ook nie verkiesbaar wees vir enige amp nie.  Gesinslidmaatskap kan bekom word deur op die voorgeskrewe vorm aansoek te doen en is onderhewig aan dieselfde voorwaardes as die verkryging van Gewone lidmaatskap.

 

6.8     Toegewyde lidmaatskap word toegeken aan lede wat voldoen aan die vereistes soos vervat in die Wet op die Beheer van vuurwapens (Wet Nr 60 van 2000) en die daarmee gepaardgaande regulasies om as Toegewyde Jagter geregistreer te kan word en wat aansoek doen vir Toegewyde lidmaatskap.  Aansoek moet gedoen word op die voorgeskrewe aansoekvorm.  Sodanige aansoeke sal verder onderhewig wees aan goedkeuring deur die Takbestuur van die tak waarvan aansoeker lid is en aan bekragtigingdeur die Uitvoerende Bestuur van die Vereniging.  Verder sal Toegewyde lidmaatskap onderhewig wees aan dieselfde voorwaardes soos vir Gewone lidmaatskap.

 

7.         LEDEGELD:

 

7.1         Lidmaatskap is geldig vir 1 (EEN) jaar.

 

7.2         Ledegeld is vooruitbetaalbaar voor of op die einde van die finansiële jaar van die Vereniging, synde 31 Augustus van elke jaar, met ‘n grasieperiode tot of met die aanvang van die eerskomende algemene jaarvergadering of tak vergadering.

 

7.3         ‘n Lid wat in gebreke bly om sy lidmaatskap te hernu voor of op die datum van die taken / die uitvoerende bestuur se Algemene Jaarvergadering van ‘n gegewe jaar, maar voor die aanvang van die vergadering, sal ophou om lid van die vereniging te wees en sal sy naam uit die lederegister geskrap word, en sal dienooreenkomstig geen stemreg hê op die algemene jaarvergadering nie.  Indien so ‘n persoon weer lidmaatskap wil bekom, sal hy verplig wees om op die voorgeskrewe wyse aansoek te doen vir lidmaatskap, met die voorbehoud dat indien agterstallige ledegelde betaal word binne drie maande na die algemene jaarvergadering, so ‘n lid nie toetreegelde hoef te betaal nie.

 

7.4         Nuwe lede sal die normale toetreegeld betaal, maar jaarlikse ledegelde sal, afhangend van die datum van verkryging van lidmaatskap, op ‘n pro rata basis, kwartaaliks bereken, betaalbaar wees.  Toetreegelde is ‘n eenmalige betaling by goedkeuring van lidmaatskap.  Toetreegelde en jaargelde word vasgestel deur ‘n Algemene Jaarvergadering van die Vereniging en kan van tyd tot tyd deur ‘n Algemene Jaarvergadering hersien word.

 

8.         SAMESTELLING VAN DIE BESTUUR VAN DIE VERENIGING:

 

            Die bestuur van die vereniging sal bestaan uit:

 

8.1         ‘n Uitvoerende bestuur wat saamgestel word uit die volgende ampsdraers:

 

8.1.1     President

8.1.2     Voorsitter

8.1.3     Onder-Voorsitter (Maksimum 2)

8.1.4     Sekretaris

8.1.5     Penningmeester

8.1.6     Opleidingsbeampte

8.1.7     Trofeebeampte

8.1.8     Die Voorsitters en Onder-Voorsitters van al die takke.

8.1.9     Die Bemarkingsbestuurder van die Vereniging

 

8.2         Bogemelde ampsdraers, uitgesonder die in paragraaf 8.1.8 en 8.1.9 gemeld, sal jaarliks verkies word deur alle teenwoordige lede op die algemene jaarvergadering.

 

8.3         Die Takvoorsitters en Tak Onder-voorsitters word verkies op takvlak.

 

8.4         Die bemarkings-bestuurder sal aangestel word deur die Uitvoerende Bestuur van die Vereniging en sal sitting maar geen stemreg hê op die Uitvoerende Bestuur van die Vereniging nie.  (Verwys paragraaf 13.1.3).

 

8.5         Takbesture van die vereniging sal bestaan uit die volgende ampsdraers:

 

8.5.1     Voorsitter

8.5.2     Onder – Voorsitter (Maksimum 2)

8.5.3     Sekretaris

8.5.4     Penningmeester

8.5.5     Soveel addisionele lede soos op takvlak benodig.

 

8.6         ‘n Maksimum van 4 (VIER) Vise-presidente kan jaarliks deur die Uitvoerende Bestuur aangewys word indien nodig, welke Vise-presidente slegs in ‘n adviserende hoedanigheid sal optree.

 

9.         AMPSTERMYN:

 

9.1         Lede van die Uitvoerende Bestuur word verkies vir ‘n  tydperk van 1 (EEN) jaar, na afloop waarvan sodanige lede herkiesbaar is.

 

9.2         Lede van Takbesture word verkies vir ‘n tydperk van 1 (EEN) jaar, na afloop waarvan sodanige lede herkiesbaar is.

 

9.3         Die bestuurslede, op Uitvoerende Bestuurs- of Takvlak is geregtig om vakatures in hulle midde aan te vul deur middel van koöptasie uit stemgeregtigde lede van die Vereniging.

 

10.       KWORUM:

 

10.1      ‘n Kworum op ‘n Algemene Jaarvergadering en ‘n Spesiale Algemene Vergadering is minstens 30 (DERTIG) stemgeregtigde lede.  Op takvlak vorm die teenwoordige lede ‘n kworum.  Indien daar nie ‘n kworum teenwoordig is tydens die vergadering nie, sal die vergadering verdaag na ‘n alternatiewe datum, op welke datum die dan teenwoordige lede ‘n kworum sal vorm.

 

10.2      Wat Bestuursvergaderings betref sal ‘n kworum bestaan uit die helfte van die lede van ‘n bestuur plus 1 (EEN).

 

10.3    Geen stemreg van wyse van volmag word toegelaat nie en sleg opbetaalde stemgeregtigte lede teenwoordig op enige vergadering van die vereniging het stemreg.


 

11.       NOMINASIE VIR BESTUURSPOSTE:

 

Alle nominasie vir bestuursposte op die Uitvoerende Bestuur en Takbesture, moet skriftelik ingedien word by die betrokke sekretaris / sekretaresse minstens 7 dae voor die datum van die betrokke sentrale bestuursverkiesing.  Op tak vlak sal nominasie sluit met aanvang van die tak se algemene jaar vergadering.  Hierdie reëls is nie van toepassing op dienende of gekoöpteerde lede nie.  Nominasies moet skriftelik geskied, onderteken deur die persoon voorgestel en twee ander lede as voorsteller en sekondant. 

 

12.       AFWESIGHEID VAN VERGADERING:

 

12.1      Indien ‘n Voorsitter van ‘n bestuur van ‘n vergadering afwesig is, sal die Onder-voorsitter in die amp ageer, en in laasgenoemde se afwesigheid sal die aanwesige lede ‘n waarnemende Voorsitter uit hulle geledere aanwys.

 

12.2      Indien enige Bestuurslid sonder ‘n goeie rede afwesig is an 2 (TWEE) agtereenvolgende vergaderings, kan sodanige lid summier uit sy amp ontslaan word en kan die vakature gevul word deur sodanige persoon as wat op die volgende algemene jaarvergadering aangewys mag word, of wat intussen gekoöpteer word deur die betrokke bestuur.

 

12.3      Indien die Voorsitter en Onder-voorsitter van ‘n Tak nie ‘n Uivoerende Bestuursvergadering kan bywoon nie, moet ‘n lid van die betrokke Tak se bestuur aangewys word om die vergadering by te woon as plaasvervanger, welke lid dan vir die betrokke vergadering as ‘n volle lid van die Uitvoerende Bestuur sal ageer.

 

13.       MAGTE EN PLIGTE VAN BESTURE:

 

            Die Uitvoerende Bestuur sal verantwoordelik wees vir:

 

13.1.1              Die Vereniging se beeldskakeling na buite;

 

13.1.2              Alle administrasie koördineer en orden met inbegrip van finansies en byhou van ‘n lederegister en lede aktiwiteitsregister.

 

13.1.3              Die aanstel van amptenare of werknemers teen vergoeding en op diensvoorwaardes as wat dit wenslik mag ag ter nastrewing van die doelstellings van die Vereniging, en om hierdie amptenare of werknemers na goeddunke te skors of te onstlaan.

 

13.1.4              Na goedunke vaste eiendom aan te koop, te huur of anders sins te bekom ter nastrewing van die doelstellings van die Vereniging, en om sodanige eiendom te verkoop, te verhuur of op enige ander wyse te vervreem, te belas of van die hand te sit.  Alle eiendomstransaksies, hetsy op Uitvoerende Bestuursvlak of op Takvlak, sal gedoen word in die naam van die Bosveld Jagters- en Wildbewaringsvereniging. 

 

13.1.5              Alle eiendomstransaksies op alle vlakke sal onderhewig wees aan die vooraf  goedkeuring van die Uitvoerende Bestuur.

 

13.1.6              Die toelaat vvan die stig van Takke van die Vereniging ter nastrewing van die doelstellinge en binne die Konstitusie van die Vereniging.

 

13.1.7              Die Reël van die Algemene Jaarvergadering en dinee van die Vereniging.

 

13.1.8              Die Reël van Intertak-aktiwiteite

 

13.1.9              Die Reël van Algemene Jaarvergaderiing en Jaareind funksie van die Vereniging

 

13.1.10           Die beheer, bestuur, onderhoud en instandhouding van alle eiendom van die Vereniging, wat nie op takvlak as sulks hanteer word nie.

 

13.1.11           Sal so dikwels vergadering hou as wat nodig is, maar nie minder as eenkeer elke vier maande nie.

 

13.1.12            Die Uitvoerende Bestuur sal die reg hê om reëls uit te vaardig wat  nodig of dienstig is om enige van die werksaamhede van die Vereniging te orde, met inagneming van die Takke se belange

 

13.1.13           Die Uitvoerende Bestuur sal ‘n bankrekening open by sodanige bankinstansie as waarop die meerderheid van die Bestuur mag besluit en sal beleggings maak op so ‘n wyse as wat tot voordeel van Vereniging sal strek.  Alle tjeks van die Vereniging sal onderteken word deur minstens 2 (TWEE) persone soos aangewys mag word deur die Uitvoerende Bestuur van tyd tot tyd.

 

13.1.14           Die Uitvoerende bestuur sal jaarliks besluit oor die verdeling van ledegeld tussen takke en die vereniging se hoofkantoor.

 

13.1.15           Die verhoor van appèlle ten opsigte van enige dissiplinêre verhoor in terme van die dissiplinêre kode

 

13.1.16           Aanbevelings doen aangaande toekenning of opskorting van Erelidmaatskap

 

13.1.17           Dagbestuur aanwys indien wenslik

 

13.1.18           Notule sal gehou word van alle vergaderings.

 

 

Die Takbesture sal verantwoordelik wees vir:

 

13.2.1              Die Bestuur van die betrokke Tak van die Vereniging se sake binne die raamwerk van die Konstitusie en Doelstellings van die Vereniging en verder ten doel hê om die lede beter te bedien en daardeur die ledetal uit te brei deur aktiewe ledewerwing

 

13.2.2              Elke Takbestuur sal ‘n bankrekening open by sodanige bankinstansie as waarop die meerderheid van die Bestuur mag besluit.  Al die tjeks sal mede-onderteken word deur 2 (TWEE) lede van die Takbestuur soos van tyd tot tyd deur die Takbestuur aangewys word.

 

13.2.3              Elke Takbestuur is verplig om voor of op15 September van elke jaar finansiële state van die Tak in te dien by die penningmeester van die Uitvoerende Bestuur.

 

13.2.4              Enige bates deur die Tak aangekoop of verkry uit eie fondse asook fondse wat in ‘n Tak gegenereer word, of by wyse van toekennings vanaf die Uitvoerende Bestuur deur takke ontvang is, resorteer onder die beheer van sodanige Tak solank die Tak voortbestaan as ‘n Tak van die Vereniging.

 

13.2.5              Die beheer, bestuur, onderhoud en instandhouding van alle eiendom van die Vereniging wat onder sodanige Tak resorteer.

 

13.2.6              By ontbinding van ‘n Tak of indien ‘n Tak ophou om te funksioneer, val alle gelde, bates en eiendom wat onder beheer van sodanige Tak was, toe aan ‘n resorteer dan onder die beheer van die Uitvoerende Bestuur van die Vereniging.

 

13.2.7              Dagbestuur aanwys indien wenslik.

 

13.2.8              Notule sal gehou word van alle vergaderings.

 

14.       REDAKTEUR:

 

            Die Redakteur sal met sitting maar sonder stemreg op die Uitvoerende Bestuur deur die Uitvoerende Bestuur aangewys word.  Die Impala en nuusbriewe sal die verantwoordelikheid wees van die Redakteur bygestaan deur sodanige gekoöpteerde lede as van toepassing.

 

15.       DIE ADVIESKOMITEE:

 

            SAMESTELLING:

 

            Die advieskomitee sal bestaan uit:

                       

15.1      Die President

15.2      Die Voorsitter van die Uitvoerende Bestuur

15.3      Al die Vise-presidente

15.4      Al die Ere Lede

 

16.       MAGTE EN PLIGTE VAN DIE ADVIESKOMITEE

 

16.1      Die Advieskomitee sal alleenlik adviserende pligte en geen uitvoerende magte hê nie.

 

16.2      Die Advieskomitee sal nie gereeld vergader nie maar sal op versoek van die President of die Voorsitter van die Uitvoerende Bestuur vergader om enige aangeleentheid te oorweeg en advies ten opsigte van sodanige aangeleentheid aan die Uitvoerende Bestuur te gee.

 

16.3      Notule sal gehou word van alle vergaderings.

 

17.       DISSIPLINêR:

 

17.1      Die Dissiplinêre Kode vorm ‘n Addendum tot hierdie Grondwet en word hierby aangeheg.

 

17.2      Enige dissiplinêre optrede teen ‘n lid sal onderhewig wees aan die dissiplinêre kode en sal sodanige dissiplinêre optrede en/of stappe gedoen word, soos voorgeskryf in die dissiplinêre kode.

 

17.3      ‘n Lid wat deur ‘n bevoegde hof skuldig bevind word aan enige kriminêle oortreding van enige owerheid, provinsie of land, is nie verkiesbaar vir enige amp van ‘n Takbestuur en/of Uitvoerende Bestuur nie en mag dan ook nie op sodanige besture dien nie.

 

18.       ALGEMENE JAARVERGADERINGS:

 

18.1      Die algemene Jaarvergadering van die Vereniging sal gehou word te Pietersburg op so ‘n datum as wat die Uitvoerende Bestuur op mag besluit maar nie later as die einde van November van elke jaar nie.

 

18.2      Lede sal skriftelik OF elektronies in kennis gestel word, minstens 7 (SEWE) dae voor die datum waarop die Jaarvergadering gehou sal word.

 

18.3      Alle lede wie se ledegelde op datum betaal is, uitgesluit junior lede, sal stemgeregtig wees op die jaarveradering en sal slegs een stem hê oor elke afsonderlike aangeleentheid wat tot stemming gebring word.

 

18.4      Op die algemene jaarvergadering sal:-

 

18.4.1  Die notule van die vorige algemene jaarvergadering gelees word

 

18.4.2  Die verslae van die voorsitter van die Uitvoerende Bestuur en die President behandel word.

 

18.4.3  Die finansiële state van die Vereniging behandel en bespreek word

 

18.4.4  Voorstelle oorweeg aangaande die verandering van die Konstitusie

 

18.4.5  Oorweging geskenk word aan die vermeerdering of vermindering van toetredings of ledegelde;

 

18.4.6  Sake van algemene belang bespreek word.

 

18.4.7  Die verkiesing van die aangewese ampsdraers van die Uitvoerende Bestuur geskied.

 

18.4.8  Aanwys van ouditeure vir die Vereniging.

 

19.       SPESIALE ALGEMENE VERGADERING:

 

19.1      Die Uitvoerende Bestuur het die reg en is daartoe verplig indien dertig stemgeregtigde lede hulle skriftelik sodanig versoek het, om met minstens 7 (SEWE) dae skriftelike OF elektroniese kennisgewing ‘n Spesiale Algemene Vergadering te belê.

 

19.2      Slegs sake wat vooraf skriftelik versoek en op die Sakelys van die Vergadering geplaas sal hanteer word.

 

19.3      Sake lys bevatende die sake vir bespreking op die spesiale algemene vergadering moet die kennisgewing van die vergadering vergesel.

 


20.       ALGEMEEN:

 

20.1      Op enige vergadering van die Vereniging sal stemming of by wyse van die opsteek van hande of by wyse van stembriefies geskied.  Die vergadering sal by magte wees om die wyse van stemming te bepaal.

 

20.2      Op alle vergaderings van die Vereniging sal die Voorsitter ‘n gewone stem sowel as ‘n beslissende stem hê.

 

20.3      Voorstelle vir wysiging van die Konstitusie sal alleen toegelaat word mits kennisgewing van enige sodanige wysiging aan al die lede van die vereniging gegee is minstens 21 dae voor die datum van sodanige vergadering.  Die kennisgewing kan skriftelik of elektronies en met plasing op die webblad geskied.  Wysiging van die Konstitusie sal alleen kan geskied mits minstens twee derdes van die aanwesige lede, daartoe instem.

 

20.4      Ingeval daar besluit word op die ontbinding van die Vereniging, sal op ‘n Algemene Vergadering deur minstens een derde van die ledetal van die Vereniging besluit word oor hoe daar beskik moet word oor die bates van die Vereniging.  Indien minder as een derde van die ledetal op so ‘n vergadering teenwoordig is sal die vergadering verdaag word vir ‘n tydperk van 21 (EEN EN TWINTIG) dae op welke datum die vergadering hervat en alle sake afgehandel word ongeag van die aantal lede wat op so ‘n vergadering teenwoordig is.

 

20.5      ‘n Besluit tot die ontbinding van die vereniging kan slegs op ‘n spesiale algemene vergadering waar minstens een derde van die opbetaalde lede teenwoordig is, geneem word.

 

21.       ERE-TOEKENNINGS AAN LEDE:

 

‘n Ere-toekenning wat bekend sal staan as die “Honorus Signum” toekenning kan toegeken word deur die Uitvoerende Bestuur aan ‘n lid wie minstens:

 

21.1      Vir ‘n ononderbroke tydperk van 5 (VYF) jaar ‘n volopbetaalde lid van die Vereniging was en uitsonderlike voortreflike en onbaatsugtige diens aan die Vereniging in die besonder of die jagsport in die algemeen gelewer het, of

 

21.2      Vir ‘n tydperk van 10 (TIEN) jaar op ‘n Bestuur en/of die Advieskomitee gedien het.

 

22.       TROFEEREëLS

 

Trofeekompetisiereëls kan slegs gewysig word op ‘n Algemene Jaarvergadering nadat 7 (SEWE) dae skriftelike OF elektroniese kennisgewing gegee is van voorgestelde wysigings.