Bosveld Jagters en Wildbewarings Vereniging
Skietbaangebruik

Neem asb kennis van die nuwe reelings mbt die klubhuis en skietbaan vanaf 2013.

Klubhuis en admin

kontak jou bestuurslede vir enige hulp of navrae of Nadia Venter by  071 871 4710

Skietbaan

SKIETBAANREëLS.

 

Gebruik deur Lede:

1.    Skietbaangebruik is gratis vir opbetaalde BJV lede,

2.    Baan is oop van 30 minute na sonop, tot 30 minute voor sononder, van Maandag tot Saterdag .

3.    Baan is gesluit op Sondae, openbare vakansie dae en snags.

4.    Elke persoon, wat die baan betree, MOET die skietbaanregister voltooi en teken, en ook alle gaste wat saam met die lid inkom.

5.    Lede is verantwoordelik en aanspreeklik vir alle persone wat hul vergesel asook vir kostes wat deur nie-lede wat hul vergesel, betaal moet word.

6.    Toegangskodes vir die hek is beskikbaar, op versoek aan opbetaalde lede, by die kantoor, hangende bestuurs goedkeuring.

 

Gebruik deur Nie-Lede:

1.    Baan is oop van 07:30 tot 17:00, op Maandae tot Vrydae.

2.    Toegangsgeld van R60 per persoon wat ‘n vuurwapen gebruik  is betaalbaar VOOR baan betree word.

3.    Elke person, wat baan betree, MOET  aanmeld by die kantoor, voor die baan betree word.

4.    Elke person, wat baan betree, MOET die skietbaanregister voltooi en teken .

5.    Groepe wat die skietbaan wil gebruik,  MOET  voor gebruik , skriftelik by die kantoor bevestig.

6.    Ten minste een gekwalifiseerde baanoffisier  en een noodhulpbeampte MOET groepe vergesel en moet ook aanmeld by die kantoor en hul geldige kwalifikasies en noodhulptoerusting toon voor enige skietoefening begin.

 

Algemeen:

Amptelike skietdae kry voorkeur bo persoonlike skietoefeninge, vir lede of nie-lede.

Eie teikens moet saamgebring word, of teikens kan van 08:00 tot 13:00 by die kantoor aangekoop word.

Geen  skietbaantoerusting mag vir teikens gebruik word nie.

ALLE skietbaan reëls MOET streng nagekom word.

GEEN ALKOHOL WORD OP DIE SKIETBAAT TOEGELAAT NIE

GEEN VOORWERPE MAG OP DIE GROND GEPLAAS WORD, OM NA TE SKIET NIE.

GEEN TEIKEN MAG VÊRDER AS 3 METER VAN DIE STOPWAL AF GEPLAAS WORD NIE.

PERSEEL IS ONDER KAMERA WAARNEMING.

OORTREDERS SAL VERVOLG WORD!

 

SHOOTING RANGE RULES

Use by Members:

1.    Use of the shooting range is free for all paid up members. 

2.    Shooting range is open from 30 minutes after sunrise until 30 minutes prior to sunset, from Monday to Saturday.  Shooting range is closed on Sundays, Christian holidays and during evenings.

3.    Each person entering the shooting range MUST complete and sign the shooting range register as well as any guest accompanying a member. 

4.    Members are responsible and accountable for all guests that accompany them as well as for costs of non-members accompanying them.

5.    Entrance codes are available at the office on request to paid up members, pending managements approval.

Use by Non-members:

1.    Shooting range is open from 07:30 to 17:00 from Mondays to Fridays. 

2.    Entrance fee of R60 per person using a firearm is payable BEFORE entering the shooting range.  Ek dink ons moet R60 se spasie so maak dat ons dit alleen kan verander soos ons besluit op die groot plakker sonder om die hele ding te vervang.

3.    Each person entering the premises MUST report to the office  before entering the shooting range. 

4.    Each person entering the shooting range MUST complete and sign the shooting range register

5.    Groups wanting to use the shooting range MUST, in writing, confirm with the office.

6.    At least one qualified shooting range officer and one qualified paramedic MUST accompany groups and should also report to the office and show their valid qualifications and emergency equipment before any shooting  commence.

General:

Official shooting events will take preference over personal shooting activities of members and non-members. 

Own targets must be brought or targets can be bought at the office between 08:00 and 13:00. 

No shooting range official equipment , such as profiled steel reactive targets or official target stands may be used for targets.  Only the target stands on the range may be utilized.

ALLshooting range rules MUST be strictly adhered to.

NO OBJECTS MAY BE PLACED ON THE GROUND TO SHOOT AT.

NO ALCOHOL ALLOWED ON THE SHOOTING RANGE

NO TARGETS MAY BE PLACED FURTHER THAN 3 METERS FROM THE STOP WALL.

PREMISES ARE UNDER CAMERA SURVEILANCE - OFFENDERS WILL BE PROSECUTED!

 

 

 

 

 
MemberName Branch ActivityDate
Chris De Wet LETABA 2017-02-11
Francois Alwyn Malan LETABA 2017-02-11
Stefan Fourie LETABA 2017-02-11
Pieter Venter LETABA 2017-02-11
Alwin Fleischmann LETABA 2017-02-11
Leon Whitehead LETABA 2017-02-11
Bryan Hyland LETABA 2017-02-11
Martin Geldenhuys LETABA 2017-02-11
Bosveld Jagters Posbus 1771, Polokwane,0700 Tel nr: 015 2913820 Fax: 0862675365
executive@bushveldhunters.co.za
Bosveld Jagters Posbus 1771, Polokwane,0700 Tel nr: 015 2913820 Fax: 0862675365
executive@bushveldhunters.co.za
BJV