Die pasmaak fasiliteit vir jou skiet behoeftes

 

Bestudeer die lidmaatskap tipes en hul opsies en besluit wat vir jou die beste pas.  KLIEK opsie van keuse om aan te sluit / Study the Membership Types and their options to suit you and CLICK on the desired option to subscribe

BESKRYWING

DESCRIPTION

ONDER 18 jr

UNDER 18 yr

LID

MEMBER

PREMIUM LID

PREMIUM MEMBER

PARE

COUPLES

AFFILIAAT

AFILIATED

Lidmaatskap jaargelde (kliek op jou keuse hier langsaan om aan te sluit)

Annual membership fees (Click on your chosen option in this line to apply)

Gratis

Free

R400

R840

R1,100

R250

Her-aansluitingsfooi vir bedankde lede wat weer aansluit

Re-application fee for members who have resigned

X

R450

R450

R450

R450

Toegewyde Jagter erkenning van vorige opleiding

Dedicated Hunter Recognition of prior learning

X

R150

R150

R150 per lid

per member

R150

Toegewyde Sportskut erkenning van vorige opleiding

Dedicated Sport shooter recognition of prior learning

X

R150

R150

R150 per lid

per member

R150

BJV Toegewyde Jagters eksamenfooi

BJV Dedicated hunter’s exam fee

R350

R400

R350

R350 per lid

per member

R350

CHASA Bekwaamheid eksamenfooi

CHASA Proficiency exam fee

R250

X

R250

R250 per lid

per member

R250

CHASA Toegewyde Sportskut eksamen (ingesluit jaarfooi van jaar waarin status bekom is)

CHASA Dedicated Sport shooter exam fee, (including annual fee of the year status was obtained)

R350

R400

R350

R350 per lid

per member

R350

CHASA Toegewyde Sportskut aansoek (Lid beskik reeds oor CHASA Bekwaamheid sertifikaat)

CHASA Dedicated Sport shooter application (Member has CHASA Proficiency certificate)

R200

X

R200

R200 per lid

per member

R200

CHASA Sportskiet Ranglys registrasie (Het nie NIE TSS STATUS nie)

CHASA Sport Shooters Ranking registration (Does not have DSS status)

R140

X

R140

R140

X

Amptelike vuurwapenendossement

Official firearm endorsement

R0

1x Gratis, daarna R120 per kaliber

1x Free, thereafter R120 per calibre

R0

R0

1x Gratis, daarna R120 per kaliber

1x Free, therafter R120 per calibre

SA Trofeemeet kursus

SA Measurer course

R0

X

R0

R0

X

Instrukteurskursus

Instructor course

R0

X

R0

R0

X

Baanoffisierskursus

Range officer course

R0

X

R0

R0

X

Gevorderde Jagterstoekenning

Advance Hunters Award

R0

X

R0

R0

X

CHASA Toegewyde Sportskut Status jaarfooi

CHASA Dedicated Sport shooters fee

R150

X

R150

R150

R150

Trofee kompetisies

Trophy competitions

R0

X

R0

R0

X

Provinsiale en Nasionale Sportskiet Spanne

Provincial and National Sport shooting teams

R0

X

R0

R0

X

Intertak Skietdae

Multiple branch shooting days

R0

X

R0

R0

X

Tak Skietdae

Branch shoots

R0

X

R0

R0

X

Honorus Signum Toekenning

Honorus Signum Award

R0

X

R0

R0

X

 

Alhoewel jy onmiddelik aanvaar word en 'n faktuur sal kry vir betaling behou, hierdie vereniging die reg voor om jou lidmaatskap op te hef en jou fooie terug te betaal indien enige iets, binne 90 dae van datum van aansoek, gevind word wat jou lidmaatskap by hierdie organisasie negatief sou beinvloed.

Although you will be accepted immediately and will receive an invoice for payment, this association reserves the right to cancel your membership and refund your fees if anything, within 90 days of date of application, is found claiming your membership at would negatively affect this organization.
 

NB: Alle persone wat suksesvol elektronies aansluit moet 'n afskrif van hul ID dokument en ID foto oplaai.  Bewys van residentiële adres moet ook onder UPLOAD D gelaai word.

PS:  All persons who applied electronically must upload a copy a their ID document as well as an ID photo.  Proof of residential address should also be uploaded under UPLOAD DOCS

Beroeps Jagters moet nadat hulle Affiliaat Lidmaatskap gekies het die volgende dokumente in leesbare duidelike formaat op hul LID REKORD laai: 'n afskrif van geldige Beroepsjagterslisensie onder UPLOAD DOC's. Hierdie dokument moet opdateer word voordat dit verval om opskorting van hierdie lidmaarskap te verhoed.

Professional Hunters must, after selecting Affiliate Membership, upload the following additional documents in legible clear format to their MEMBER RECORD: a copy of a VALID Professional Hunters License under UPLOAD DOCs. This document must be updated before it expires to prevent suspension of this membership.

Veldgidse moet nadat hulle Affiliaat Lidmaatskap gekies het die volgende dokumente in leesbare duidelike formaat op hul LID REKORD laai: 'n afskrif van geldige Registrasie dokument van Departement Omgewingsake en Toerisme onder UPLOAD DOC's. Hierdie dokument moet opdateer word voordat dit verval om opskorting van hierdie  lidmaarskap te verhoed.

Field Guides must, after selecting Affiliate Membership, upload the following additional documents in legible clear format to their MEMBER RECORD: a copy of valid Registration Document from the Department of Environmental Affairs and Tourism under UPLOAD DOCs. This document must be updated before it expires to prevent suspension of this  membership.

Natuurbewaarders moet nadat hulle Affiliaat Lidmaatskapgekies het die volgende dokumente in leesbare duidelike formaat op hul LID REKORD laai: 'n afskrif van 'n geldige Aanstellingssertifikaat of dokument vanaf die Departement waaronder hy/sy aangestel of werksaam is, onder UPLOAD DOC's. Hierdie dokument moet opdateer word voordat dit verval om opskorting van hierdie lidmaarskap te verhoed.

Nature Conservationist must, after selecting Affiliate Membership, upload the following additional documents in legible clear format to their MEMBER RECORD: a copy of a valid Appointment Certificate or Document from the Department where appointed, under UPLOAD DOCs. This document must be updated before it expires to prevent suspension of this membership.

Erkenning van vorige status:  Persone wat vanaf 'n SAPD geakrediteerde Jagtersvereniging wat by die betrokke entiteit sy/haar status daar bekom het en in goeie stand die entiteit verlaat het, . Hierdie fooi sluit die uitreiking van die BJV sertifikaat vir spesifieke erkenning in.

Recognition of prior learning:  People applying for a BJV membership who would like to transfer their status from a SAPS accredited Hunters Association,  who obtained his / her status from the relevant entity and left the entity in good standing. This fee includes the issuing of a BJV certificate for the specific status

Gaan na Toegewyde Status / Visit Dedicated Hunter Status

Terug na Hoe Om Aan te Sluit / Back to How to Join