Die pasmaak fasiliteit vir jou om jou Jag en Sportskiet behoeftes uit te oefen

 

Bestudeer die lidmaatskap Tipes en hul opsies en besluit wat vir jou die beste pas en KLIEK opsie van keuse om aan te sluit / Study the Membership Types and their options to suit you and CLICK on the desired option to sunbscribe

Lid Tipe / Member Type

Jaargelde / Annual fee

Aansluitingsfooi / Entrance fee

Gesins Opsie / Family Option

BJV Toegewyde Jagters Eksamen fooi /  BHA Dedicated Hunter Exam Fee

BJV Toegewyde Jagter Erkenning  Fooi****   Dedicated Hunter RPL Fee****

BJV Toegewyde Jagter Aansoek Fooie  BHA Dedicated Hunter Application Fee

CHASA Affiliasie Jaar Fooi                                          CHASA Annual Affiliate Member Fee

Chasa Sport Shooter EXAM fee

CHASA Sportskut Aansoek Fooi                            CHASA Sport Shooter Application Fee

CHASA Sportskut Kwalifikasie Erkenning Fooi  ***           CHASA Sport Shooter RPL Fee ***

Junior Lid < 18jr                     Junior Member < 18Yr

Gratis Free

Gratis Free

Nee       No

R250       +         Tak Fooi

R100

R250

Gratis Free

R250

R250

Gratis Free

Senior Lid (2021)           Senior Member (2021)

R800

Gratis Free

NO

250       +         Tak Fooi

R100

R250

Gratis Free

R250

R250

Gratis Free

Voltydse Student (18-24)        Full Time Student (18-24)

Free

Gratis Free

Nee       No

R250       +         Tak Fooi

R100

R250

Gratis Free

R250

R250

Gratis Free

Werkende Student (18-24)                       Working Student (18-24)

R250

Gratis Free

Nee       No

R250       +         Tak Fooi

R100

R250

Gratis Free

R250

R250

Gratis Free

Gesin Lidmaatskap (2021)                    Family Membership (2021)

R1050

Gratis Free

Ja            Yes

R250       +         Tak Fooi

R100

R250

Gratis Free

R250

R250

Gratis Free

(Basiese) Aanlyn Lid            (Basic) Online Member

R330

Gratis Free

Nee       No

R250       +         Tak Fooi

R100

R250

R170

R250

R250

Gratis Free

BJV Migrasielid na Aanlyn Lid                                                BHA Migrating Member to Online Member

R320

300

Nee       No

R250       +         Tak Fooi

R100

R250

R170

R250

R250

Gratis Free

Affiliaat Lid (Beroeps Jagter) *              Affiliate Member (Professional Hunter) *

R200

Gratis Free

Nee       No

Gratis Free

R100

R250

R170

R250

R250

Gratis Free

Affiliaatlid - Veldgids / Natuurbewaarder **                               Affiliate Member - Tourist Guide / Nature Conservator **

R200

Gratis Free

Nee       No

Gratis Free

R100

Gratis Free

R170

R250

R250

Gratis Free

Alhoewel jy onmiddelik aanvaar word en 'n faktuur sal kry vir betaling behou, hierdie vereniging die reg voor om jou lidmaatskap op te hef en jou fooie terug te betaal indien enige iets, binne 90 dae van datum van aansoek, gevind word wat jou lidmaatskap by hierdie organisasie negatief sou beinvloed.

Although you will be accepted immediately and will receive an invoice for payment, this association reserves the right to cancel your membership and refund your fees if anything, within 90 days of date of application, is found claiming your membership at would negatively affect this organization.
 

NB: Alle persone wat suksesvol elektronies aangesluit het moet 'n afskrif van hul ID dokument en ID foto oplaai by die spasies daarvoor gelaat. Verder MOET bewys van die Lid se verblyf onder UPLOAD DOC's gelaai word.

* Beroeps Jagtersmoet nadat hulle AffiliaatLidmaatskap gekies het die volgende dokumente in leesbare duidelike formaat op hul LID REKORD laai: 'n afskrif van die lid se GELDIGE Beroeps Jagters Lisensie onder UPLOAD DOC's. Hierdie dokument moet opdateer word voordat dit verval om opskorting van hierdie lidmaarskap te verhoed.

*Professional Hunters must, after selecting Affiliate Membership, upload the following additional documents in legible clear format to their MEMBER RECORD: a copy of the Member's VALID Professional Hunters License under UPLOAD DOCs. This document must be updated before it expires to prevent suspension of this membership.

** Veldgidsemoet nadat hulle Affiliaat Lidmaatskapgekies het die volgende dokumente in leesbare duidelike formaat op hul LID REKORD laai: 'n afskrif van die lid se GELDIGE Registrasie dokument van  Departement Omgewingsake en Toerisme onder UPLOAD DOC's. Hierdie dokument moet opdateer word voordat dit verval om opskorting van hierdie  lidmaarskap te verhoed.

** FieldGuidesmust, after selecting Affiliate Membership, upload the following additional documents in legible clear format to their MEMBER RECORD: a copy of the member'S VALID Registration Document from the Department of Environmental Affairs and Tourism under UPLOAD DOCs. This document must be updated before it expires to prevent suspension of this  membership.

*** Natuurbewaardersmoet nadat hulle Affiliaat Lidmaatskapgekies het die volgende dokumente in leesbare duidelike formaat op hul LID REKORD laai: 'n afskrif van die lid se GELDIGE Aanstellings Sertifikaat of Dokument vanaf die Departement waaronder hy/sy aangestel of werksaam is, onder UPLOAD DOC's. Hierdie dokument moet opdateer word voordat dit verval om opskorting van hierdie lidmaarskap te verhoed.

*** Nature Conservatorsmust, after selecting Affiliate Membership, upload the following additional documents in legible clear format to their MEMBER RECORD: a copy of the member’s VALID Appointment Certificate or Document from the Department where appointed, under UPLOAD DOCs. This document must be updated before it expires to prevent suspension of this membership.

****Slegs vir persone wat lid word van die BJVvanaf 'nSAPD geakrediteerde Jagtersverenigingwat by die betrokke entiteit sy/haar status daar bekom het en in goeie stand die entiteit verlaat het. Hierdie fooi sluit die uitreiking van die BJV Toegewyde Jagter Sertifikaat in.

****Only for persons whobecome members of the BHA from a SAPS accredited Hunters Association who obtained his / her status there at the relevant entity and left the entity in good standing. This fee includes the issuing of a BHA Dedicated Hunters Certificate

*****Slegs vir persone wat lid word van die BJV vanaf 'n geaffilieerde CHASA vereniging of organisasieen wat by die l.g. entiteit sy/haar status  bekom het en in goeie stand die entiteit verlaat het.
 *****Only for persons that joins the BHA, coming from a CHASA affiliated entityand obtained his/her status at the entity and left the entity in good standing

Gaan na Toegewyde Status / Visit Dedicated Hunter Status

Terug na Hoe Om Aan te Sluit / Back to How to Join
 

Gaan na Aanlyn Aansoekvorm / Go to Online Application Form